101pdf.pl

dzieje budowy, architektura i symbolika - Nasza Przeszłość

leżąca wówczas do największych na ziemiach polskich. ... 2 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. ... chiwum Parafii Matki Boskiej Anielskiej).

dzieje budowy, architektura i symbolika - Nasza Przeszłość

leżąca wówczas do największych na ziemiach polskich. ... 2 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. ... chiwum Parafii Matki Boskiej Anielskiej).

ARCHITEKTURA - HISTORIA - Nasza Przeszłość

2 A. H o 1a s, Odkrycie tympanonu romańskiego w kościele ponorbertańskim ... w zgodnej ocenie badaczy, osobne miejsce zajmuje odmienny styli.

średniowieczne dzieje klasztoru - Nasza Przeszłość

kta w Radziwiu, między kapitułą płocką a rycerzami Krzywosądem i Sieciechem. ... abp Zazis aw inkorporował obszerną parafią y z dziesięcinami obficie.

dzieje śląskiego seminarium duchownego - Nasza Przeszłość

rium częstochowskiego w Krakowie. Ks. arcybiskup Sapieha miał wyrazić życzenie, by seminarium duchowne diecezji katowickiej powstało również w Krakowie 14.

Ws t ę p - Nasza Przeszłość

teriałów po zmarłej, znajdujących się w archiwum sióstr mi ... wypadek, o którym sama później jako siostra miłosierdzia opowiadała.

IS S & s « s s s s f-„w - Nasza Przeszłość

Prace literackie — drukowane i w rękopisie. 5. Pisma dotyczące Zgromadzenia Służebniczek Maryi. Obfity materiał źródłowy zawierają listy pisane do Edmunda ...

KS.N< - Nasza Przeszłość

białoruskiej było 450 parafii unickich, a męskich klasztorów tylko 18; zaś w diecezji brzeskiej — w guberni wileńskiej, grodzieńskiej, miń.

tom117.pdf - Nasza Przeszłość

125; M. G. Z i e l i ń s k i, Chełmno, civitas totus Prussiae metropolis ... to jednak z racji pochodzenia (Szczuczyn) czuł silne więzi z diecezją płocką5.

KS. ROMAN NIR - Nasza Przeszłość

Klemensa Swiżeka cystersa i W incentego Taurogińskiego. W 1977 roku wpłynęło kilka tomów ... Tarło Bartłomiej bp 80, 122. Twardowski Bolesław arcybp 24,.

tom008_00.pdf - Nasza Przeszłość

Prymas Polski Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński ... 14 List Księdza Prymasa Polski i Księży Biskupów po powrocie od Ojca świętego.

tom008_17.pdf - Nasza Przeszłość

dissime... adeo inflam atus ad gloriam... autor Plutarchus... scribitur. ... W dniu 29 grudnia 1957 r. odbyła się w bazylice częstochowskiej.

tom120.pdf - Nasza Przeszłość

łość uczniów staje się wiadoma wiernym, o wielkości nauczyciela ... na czole wiernych znak krzyża w miejsce posypywania głów popiołem.

BIBLIOGRAFIA - Nasza Przeszłość

Tyrowicz Marian, Archiwum osobiste ks. ... Ciesielski Augustyn, Kult Matki Boskiej w Ludźmierzu i jej łaskami słynącej statuy z XV wieku,. 1963 s. 86-102.

tom025_03.pdf - Nasza Przeszłość

cano także uw agę, czy poddani zachow ują przykazania kościelne i czy ... 11 W Czechach B rzetyslaw w 1039 r., V. V a n e c e k , N ovy te x t (va-.

tom123_01.pdf - Nasza Przeszłość

2 Jest to więc klasyczny przykład lokalizacji średniowiecznego zamku, ... studnia wykuta w litej skale (ważny element obrony zamku na wypa-.

karawaka - Nasza Przeszłość

Kiedy lada co czynią i lada co myślą. Człowiek więcej prócz zwierzchniej na człowieku skóry ... wym centrum miasteczka jest „Castillo”, górujące nad miastem.

tom099_08.pdf - Nasza Przeszłość

1 Chrześcijańska Demokracja i Narodowa Partia Robotnicza ... nictwo, czyli NPR, powstało z połączenia dwóch partii: Narodowego. Stronnictwa Robotników ...

tom036_14.pdf - Nasza Przeszłość

Z DZIEJÓW KULTU ŁASKAMI SŁYNĄCEGO OBRAZU ... skami słynącego obrazu Najśw. ... 30 Por. np. poemat o Częstochowie pióra Grzegorza z Sambora, ka.

tom118.pdf - Nasza Przeszłość

Z.S. S i e - ... dniowy strajk w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Wiśniowej ... Dębnie, Hadlach, Końskiem, Drohojowie, Jabłonicy Polskiej, Jurow-.

tom091_09.pdf - Nasza Przeszłość

cach Kalwarii Zebrzydowskiej, między innymi w Barwałdzie Gór nym. Potrzebny surowiec w postaci piaskowca wydobywano z li cznych tu niewielkich kamieniołomów ...

tom111.pdf - Nasza Przeszłość

osiem diecezji i około 9650 parafii skupiających ponad 4,5 miliona ... 40 H. H o o g e w e g, Die Stifter und Kloster der Provinz Pommern, Bd. II, Szczecin.

tom091_09.pdf - Nasza Przeszłość

Kapliczki i krzyże przydrożne, zwłaszcza ich forma i zdobie ... kapliczki szafkowe. Wiszą one na drzewach, na drewnianych słupkach, czasem ozdobnie obrobio.

miscellanea żukowskie - Nasza Przeszłość

Miłosława soror 2. Przedsława soror. Przesprawa priorissa d. 1 nov. Ripka soror. Sapientia soror. Sophia soror 1.

stanisław szczur - Nasza Przeszłość

ło panowanie Kazimierza Wielkiego. ... weńską, na których Kazimierz Wielki oparł politykę w początko ... wrotu ze studiów zagranicznych.

m isjo nar zy w polsce - Nasza Przeszłość

j.t aut nml wo. ----jg— i. □ii-— ----- iiwt tu i/i (Hi e umaCfiwtBK^ ... rektora gimnazjum. Kronika domu chełmińskiego nie wspomina.

W A N D A M A L C Z E W S K A (1822— 1896) - Nasza Przeszłość

ciństwa spędzonego w Żytnie w okresie największego nasilenia aktyw ... Szkoły Młodszych Ochotniczek w Nazarecie” wydanej w Nazarecie.

ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA - Nasza Przeszłość

dzie każda parafia miała swoją szkołę, co potwierdzają zachowane akta ... cel licznych pielgrzymek, jak Tulce, Lutogniew, Wieleń, Oborzyska Sta.

arcybiskupów gnieźnieńskich - Nasza Przeszłość

326; B. Z i e 1o n k a, Zabytki archeologiczne, s. ... sterskiej), Toruń 1962 s. ... żoną w połowie drogi między Kwieciszewem a Kruszwicą 106. Pier.