101pdf.pl

WES.5533.21.2020.BW - Kuratorium Oświaty w Lublinie

a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. ... i logopedy, ponadto w części wyodrębnionej dla przedszkola przewidziane ...

DCH.5533.125.2020.EL - Kuratorium Oświaty w Lublinie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej ... 11) W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły przyjęto na semestr pierwszy 61 ...

DCH.5533.34.2020.EO - Kuratorium Oświaty w Lublinie

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym ... prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania ...

DBP.5533.125.2020.MŻ - Kuratorium Oświaty w Lublinie

epidemicznego -w tym organizacji zdalnego nauczania- badanie zasadności skargi. ... rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w ...

DZ.5533.145.2020.AS - Kuratorium Oświaty w Lublinie

Tematyka kontroli: zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji ... b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w ...

DCH.5533.126.2020.DS - Kuratorium Oświaty w Lublinie

o możliwości naruszenia praw dziecka oraz pismami: z dnia 22 kwietnia 2020 roku (znak: ... Procedur obowiązujących w Szkole Podstawowej w Świerżach".

DCH.5533.128.2020.EW - Kuratorium Oświaty w Lublinie

3 мая 2021 г. ... Tematyka kontroli: nadzór dyrektora szkoły nad przestrzeganiem przez ... Wytyczne MEN, MZ i GIZ dla publicznych i niepublicznych szkół i ...

DCH.5533.9.2020.KS - Kuratorium Oświaty w Lublinie

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Fajsławicach, Fajsławice 130A, ... Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidłowości.

DZ.5533.197.2020.AST - Kuratorium Oświaty w Lublinie

kontroli w szkole lub placówce: 7, 11 grudnia 2020 r. ... Podstawa prawna: ... W dniu 29 maja 2020 r. wicedyrektor szkoły Ewa Koźmińska złożyła do organu ...

WES.5533.21.2020.BW - Kuratorium Oświaty w Lublinie

a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. ... i logopedy, ponadto w części wyodrębnionej dla przedszkola przewidziane ...

DCH.5533.134.2020.KS_ELM - Kuratorium Oświaty w Lublinie

W dzienniku korespondencji, który został założony w szkole 17 maja 2019 r. jest ... szkolnym 2019/2020 - 1 nauczyciel realizował staż na stopień nauczyciela ...

Znak sprawy: DZ.5533.195.2020.AST - Kuratorium Oświaty w Lublinie

szkolnej, harmonogram dyżurów nauczycieli na terenie szkoły podczas przerw, księgę ... szkoły (np. rotacyjne wychodzenie uczniów podczas przerw na korytarze.

WNP.5533.22.2016.JS - Kuratorium Oświaty w Lublinie

Nazwa i adres szkoły/placówki: Przedszkole nr 59 w Lublinie, ul. ... po powrocie dziecka do przedszkola w dniu 10 grudnia 2015 r. próby kontaktu z rodzicami.

WKO.5533.160.2021.EM - Kuratorium Oświaty w Lublinie

21 июн. 2021 г. ... Data wydania upoważnienia: 13 maja 2021 r. ... szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2021 r. poz.

DBP.5533.9.2017.HR - Kuratorium Oświaty w Lublinie

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczne przedszkola w związku z art. 89 ust.1 ww. ustawy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.).

WKO.5533.32.2017.RK - Kuratorium Oświaty w Lublinie

2016/2017): statut gimnazjum, protokoły rady pedagogicznej, dziennik zajęć pedagoga, dziennik elektroniczny klasy dziennik wychowawcy klasy zeszyt uwag ...

WKZ.5533.8.2022.MK - Kuratorium Oświaty w Lublinie

2) Dyrektor szkoły opracował plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 oraz na rok szkolny 2021/22 (R1:§23 ust.1;R2:§23 ust.1).

DCH.5533.53.2021.MP - Kuratorium Oświaty w Lublinie

Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Alicja Grzywacz ... w czasie stanu pandemii COVID 19 w placówce dokonano kontroli doraźnej.

WES.5533.12.2021.AT - Kuratorium Oświaty w Lublinie

c) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w ... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim posiada statut.

WNP.5533.13.2016.GP - Kuratorium Oświaty w Lublinie

sprzężonej, powinien być zatrudniony nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub asystent. Natomiast w oddziale przedszkolnym ...

DZ.5533.23.2021.AST - Kuratorium Oświaty w Lublinie

także wprowadzeniem nauczania na odległość, realizacja zajęć odbywa się ... Microsoft Teams lub e-dziennika:- w czasie lekcji, kiedy zadają pracę poprzez e- ...

WKO.5533.18.2017.ASz - Kuratorium Oświaty w Lublinie

2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz.1270), ... publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U z 2001r. nr 61 poz. 624).

DCH.5533.145.2018.KS - Kuratorium Oświaty w Lublinie

kontroli w szkole: 6 listopada 2018 r. ... dlatego też doszło do zmiany. ... w klasie VII nauki języka niemieckiego jako drugiego języka obcego nowożytnego.

WKO.5533.338.2018.RK - Kuratorium Oświaty w Lublinie

10 окт. 2018 г. ... w skardze w porównaniu z rozkładem dzwonków w szkole. Są to zwykle 5-minutowe różnice. Podczas przeprowadzonej kontroli nie udało się ...

WNP.5533.92.2016.DJ - Kuratorium Oświaty w Lublinie

które wiązało się z zapewnieniem mu bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę, to wyjazd uczniów w dniu 19 kwietnia 2016 r. na basen do „Aqua ...

DCH.5533.37.2021.EO - Kuratorium Oświaty w Lublinie

3 Maja 6, 20-950 Lublin. 6. Tematyka kontroli: tryb dokonania przez dyrektora szkoły oceny pracy nauczyciela, w roku szkolnym 2020/2021. 7. Podstawa prawna:.

WKO.5533.11.2017.AR - Kuratorium Oświaty w Lublinie

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Ewa Barszcz ... ojca ucznia klasy. Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie z dnia 7 lutego 2017r., ...

WKO.5533.6.2017.RK - Kuratorium Oświaty w Lublinie

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji ... uczniów do zawodów sportowych uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum ...

WKZ.5533.14.2017.MK - Kuratorium Oświaty w Lublinie

Nazwa i adres szkoły/placówki: Medyczne Studium Zawodowe im. ... zatrudniania nauczycieli oraz rekrutacji kandydatów do szkoły w latach 2012-2016.