101pdf.pl

Leszek Siemion Lipiec 1944 r. na Lubelszczyźnie - BazHum MuzHP

Krasnystaw) i zniszczyła w tejże osadzie instalacje łączności telefonicznej3. ... Krasnystaw, zaatakowała oddział nie ... 33, 35; Z. Kluk o w ski Dziennik.

Leszek Siemion Lipiec 1944 r. na Lubelszczyźnie - BazHum MuzHP

Krasnystaw) i zniszczyła w tejże osadzie instalacje łączności telefonicznej3. ... Krasnystaw, zaatakowała oddział nie ... 33, 35; Z. Kluk o w ski Dziennik.

Leszek Kuras Kultury i organizacje - BazHum MuzHP

ników są już na tym etapie silnie zdetermino- ... Wymia- ry te to: dystans władzy, kolektywizm i indy- ... niepewności oraz orientacja długo- i krótko-.

Dr Leszek BARG (ur. 1924) Wrocław – AM - BazHum MuzHP

członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism: Prace Naukowe Akademii Medycznej we Wrocławiu (1967-1991), Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej (1972-1990), ...

Leszek Karski Prawa człowieka i środowisko - BazHum MuzHP

W literaturze10 wskazuje się na art. 28 Powszechnej Deklaracji Praw Czło wieka, jako ogólną proklamację praw III generacji: „Każdy człowiek jest upraw.

Maria Klementyna Horst-Kończal, Leszek Pacholski - BazHum MuzHP

gania ergonomii, a zatem chroniących zdrowie pracownika poprzez ... powiedź na pytanie, „czy biurowe stanowiska pracy w Polsce są dostosowane do.

Calendarium Polski Ludowej 1944-1963 - BazHum MuzHP

25 VIII—15IX — W XVII Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie sportowcy polscy ... nerię ropy naftowej w Czechowicach, której roczna produkcja wynosić.

Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa (1858–1944) - BazHum MuzHP

Wera, Życie i działalność Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej, http://www.przedszkole10. drg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=302:ycie-i-dziaalno- ...

Przełom: lata 1944-1948 w literaturze polskiej - BazHum MuzHP

Nie wiadomo, kiedy kończy się w literaturze polskiej okres umownie nazywa- ... Rok 1944 wyznacza nie tylko początek polskiej literatury powojennej, ale tak-.

Sebastian Piątkowski Kielce w latach 1940–1944 - BazHum MuzHP

Sebastian Piątkowski (Instytut Pamięci Narodowej, Lublin) ... Wrzeszcz, Edmund Siedlecki, Czesław Sztajner, Maria Krzymuska, dr Jan Mularski,.

w o - BazHum MuzHP

Ale mój artykuł jest i tak zbyt długi. Pisane w przeddzień tzw. lustracji w ... No i dobrze, bo żurnalista, de- tektywopodobny Wildstein odkrył aż dwóch ...

D - BazHum MuzHP

Poprawnie stawiane pytania – także podczas lekcji religii – są nie- ... pytań oraz kwestie związane z udzielaniem odpowiedzi przez ucznia.

Untitled - BazHum MuzHP

Izolacja drobnoustrojów glebowych: 1 g gleby przeno szono do kolby z 99 ml jałowej wody destylowanej. ... Testom biochemicznym poddano bakterie wykazujące.

Untitled - BazHum MuzHP

7 Archiwum Akt Nowych (AAN), Urząd do Spraw Wyznań (UdSW), sygn. ... ścijańskiej, lecz także przejawem odwagi Kościoła, tak znamiennejdla wyznawców Kościoła.

Untitled - BazHum MuzHP

9, PTTK Świdnica 1989, s. 2—19. Ryty, które omawia Dobrzyniecki nie są tymi rytami, o których pisze Kowalski. Mamy tu przykład nakładania się terminologii ...

Rok 1950 - BazHum MuzHP

nie z przedstawicielami Episkopatu; szkoły będą zaopatrzone w odpowied- ... Krynki. Szkoły Podstawowe w góranach,. Nowym Ostrowie i Jurowlanach.

Untitled - BazHum MuzHP

wprawiających w ruch serce i podtrzymujących obieg krwi w ciele nie mogło ... mózgu; inni opisywali samego człowieka, pan Kartezjusz mówi nam jedynie o ma-.

Untitled - BazHum MuzHP

Adama Mickiewicza w Warszawie" 1990 nr 92 (relacja ze spotkania z S. Sosabowskim w 1990 г.). Apolinary TARNAWSKI. (1851-1943). Urodził się 6 lipca 1851 r. w.

Untitled - BazHum MuzHP

Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934. Opracowanie: ... Omawiany tom jest kopalnią informacji o życiu naukowym nie tylko zaboru.

Untitled - BazHum MuzHP

wane bez żadnego planu, posiadało kilkanaście ulic o gęstej zabudowie. ... w okresie międzywojennym był „Głos Pruszkowa", dwutygod-.

Untitled - BazHum MuzHP

tylem klapowym, e, na zawiasie e poruszać się mogącym. Średnica zewnętrzna łyżki zależy od średnicy otworu świdrowego od której.

to we Lwowie - BazHum MuzHP

cie byli i inni dziekani, zatrzymani przez nowe władze na swoich stanowiskach; ... ny pianista sowiecki, laureat konkursu chopinowskiego z 1937 r., ...

Untitled - BazHum MuzHP

się musiał pomysł nazwania atlasu gwiazdozbiorów Firmamentum Sobiescianum ... i równikowych) oraz wielkość, wedle różnie oznaczonych sześciu stopni jasności ...

Untitled - BazHum MuzHP

dziejów Polskiej Marynarki Wojennej i zasługuje na to, by przekazywać ją kolejnym ... oraz niedobór kadr oficerskich, zwłaszcza wśród oficerów młodszych.

Untitled - BazHum MuzHP

M. Paciorek, Próba zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej do badania udziału i rozmieszczenia ... producent — Zakłady Chemiczne „Oświęcim”.

Untitled - BazHum MuzHP

żywiołu niemieckiego napływającego do Lwowa ustalił go w latach 1405— ... M Stosunki etniczne w miastach ziemi lwowskiej w XV w., mapa 1. Należy jesz.

Untitled - BazHum MuzHP

Artur Magnuszewski. (Warszawa). Roman Bugaj: Hermetyzm, Zakład Narodowy im. ... Bugaj starał się na podstawie dość obszernej literatury przedstawić rozwój.

Untitled - BazHum MuzHP

Baranowicz Wojciech Aleksander. 264, 312, 314, 320, 321, 322, 323, 324 ... Baryczkowa, żona Wojciecha 264 ... Żywny Wojciech 500, 503.

Boenigk, Jan - BazHum MuzHP

Do takich, zdaniem Stötzelsa-, należą imiona męskie jak: Wolfgang, ... odpowiedniki, jak polskie imię Jerzy ma niemieckie Georg, wpisywać należy.