101pdf.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

przetargu nieograniczonego o wartości powyżej równowartości 135.000 euro, na realizację zamówienia pn.: Zakup drukarek. Warszawa, dnia ……….. 2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Termin realizacji zamówienia: 90 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ... zł, plus podatek VAT w wysokości 23%, tj. wynagrodzenie brutto za wykonanie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

11 мар. 2020 г. ... Microsoft Office 365 Business Premium lub oprogramowania równoważnego na ... 7) Zmiana języka panelu administracyjnego nie może wymagać ...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90, ... wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem,.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola, al. ... siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione z odpowiednią.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

12 сент. 2019 г. ... Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. ... Rybickiego 15/17. ... lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

7 окт. 2019 г. ... 8 – Zestaw sterylny do wkłucia centralnego – OaiITzNK. Zad. 9 – Serwety sterylne – OaiITzNK. Zad. 10 – Zestaw do zabiegów wszczepiania ...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

„Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy” ... Załącznik nr 9 - Zarządzenie nr 0050-33/2019 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 26 ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

h) mycie bram wejściowych zamontowanych w murach, bramy do garażu, bramy ... papier toaletowy w rolkach - 1,91 op. /1 op.-64 rolki/.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ...

Ochrona budynku sali karnej Sądu Okręgowego przy ul Zawiszy Czarnego 1f: ... Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, ...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Antykorupcyjnego oraz właściciel Platformy SmartPZP firma Portal PZP Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. ... c) członkami komisji przetargowej,.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

1 дек. 2009 г. ... w Nadleśnictwie Brzeziny w latach 2010-2012. ... średnich cen hurtowych oleju napędowego w PKN Orlen SA publikowanych na stronie.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY ... wykonanie gładzi gipsowych ... 6) kosztorys ofertowy do którego należy załączyć zestawienie zbiorcze robocizny, materiałów.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

i zagranicznym oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gliwicach”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. DZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ...

... w konstrukcji stalowej lecz dodatkowo wykonane są ścianki attykowe. ... c. płatność będzie dokonana przelewem przez zamawiającego z jego konta na ...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6, oraz zbiorczy arkusz organizacyjny dla ... 16) Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na ...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

stanowiącymi jej integralną część, zwaną dalej „specyfikacją” lub skrótem „SIWZ”. Dział II ... z przynależnościami dla celów sprzedaży dla ww. lokali.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

przetargu nieograniczonego o wartości powyżej równowartości 135.000 euro, na realizację zamówienia pn.: Zakup drukarek. Warszawa, dnia ……….. 2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

9 дек. 2020 г. ... Windows Server 2019 - 10 User CALs, 2 licencji Microsoft SQL Server 2019 ... w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

7:30 – 15:30, ... we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. ... Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik ...

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

4 дек. 2020 г. ... Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp tzw. „procedura odwrócona”. 8) Termin wykonania zamówienia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa ... DOSTAWA SZEŚCIU MONITORÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO STACJI OPISOWYCH I ... NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, ... kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje ...

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) - bip metropolia

17 Gmina Sławków, ul. Rynek 1, 41-260 Sławków, NIP: 6252445199. 18 Gmina Sosnowiec, ul. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443453672.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Przetargi

Dostawa opasek do wszystkich nominałów banknotów polskich w 2018 roku. ... 10.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem ...

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - IDcom.pl

5 окт. 2012 г. ... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ... Załącznik nr 3: Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego środka transportu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i mycia autobusów. ... uszkodzeń wykładziny podłogowej, ścian wewnątrz autobusu, powierzchni lakierniczych ...

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) - bip.gdansk.pl

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity- ... niezaprzeczalnego uwierzytelnienia wykorzystującego mechanizm logowania pozwalający ...