101pdf.pl

Looking westwards - Instytut Zachodni

20 окт. 2012 г. ... 60 “db”, W Parku Siemiradzkiego odsłonięto tablicę poświęconą Rzezi Wołyńskiej, ... morskiego, Szczecin-Stargard 2017; R. Rudiak., Baśnie, ...

Looking westwards - Instytut Zachodni

20 окт. 2012 г. ... 60 “db”, W Parku Siemiradzkiego odsłonięto tablicę poświęconą Rzezi Wołyńskiej, ... morskiego, Szczecin-Stargard 2017; R. Rudiak., Baśnie, ...

Looking westwards - Instytut Zachodni

20 окт. 2012 г. ... Zabytki Środkowego Nadodrza (The Monuments of the Middle Oder Region). ... Convention at Trier, did the British perception of the Germans ...

228 Przegląd Zachodni, nr 3, 2007 Instytut Zachodni

Nikos Chadzinikolau - poeta, piszący głównie w języku polskim, zajmował ... Książka, Ruch” organu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Grecji „Avgi”.

Przegląd Zachodni, n,r 11-12, 1947 Instytut Zachodni

rozbiorze Polski w roku 1793 nie w mi ... W pierwszym autorka daje obraz drugiego rozbioru Polski ... nie wzięły razem z Rosją udziału w walce z insurekcją.

Przegląd Zachodni, nr 1-2, 1956 Instytut Zachodni

borze tłumaczeń utworów Mickiewicza na język niemiecki zamieszczonym na ... potomkiem rodzonego brata Konsttancji ... cie i współczesnych mu wypadkach,.

Przegląd Zachodni, nr 5-6, 1970 Instytut Zachodni

FRANCISZEK PAPROCKI: Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów ... rządów nadprezydenta Flottwella, ale w dziejach Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

Przegląd Zachodni, nr 3, 1948 Instytut Zachodni

Kronika Galla, wspominając o ... Gorzów i Stargard. Inna droga ku mo rzu wiodła przez Człuchów, ... Skwierzynę, Santok, Pyrzyce i Stargard do Szczecina.

Przegląd Zachodni, nr 1-2, 1956 Instytut Zachodni

autora wzoru, to jest oryginału, który posłużył artyście do wykonania miedziorytu. 1. Jedyna znana mi dotąd drobna wzmianka o tym obrazie znajduje się w ...

Przegląd Zachodni, nr 3, 1959 Instytut Zachodni

MIECZYSŁAW SUCHOCKI. SZKOŁY TYSIĄCLECIA NA ZIEMIACH ZACHODNICH. Akcja „Tysiąc szkół na Tysiąclecie” ma na Ziemiach Zachodnich szcze gólne znaczenie.

Przegląd Zachodni, nr 1, 1959 Instytut Zachodni

311 Stefan Treugutt, Marti i jego pan. „Przegląd Kulturalny” z dnia 25 wrze śnia 1958. 3i k TT, Propozycja: Brecht, „Nowa Kultura”, nr 47, 1958.

Przegląd Zachodni, nr 1-2, 1955 Instytut Zachodni

Wichrowice, gm. Śmiłowice, pow. Włocławek. 16 osób, 4 nazwiska nieznane, 12 rolników. Zakłuci bagnetami przez SS; przyczyny nieznane.

Przegląd Zachodni, nr 5-6, 1975 Instytut Zachodni

szejącym bastionem polskości jest Adampol. ... storiografii polskiej notujemy szereg artykułów i prac poświęconych Sa- dykowi paszy.

Przegląd Zachodni, nr 4, 2001 Instytut Zachodni

literackiego języka polskiego i polskiej gwary śląskiej oraz wasserpolnisch ... Gebiet lebender Pole33 i ilustruje tę definicję dość pojednawczym przykładem.

Przegląd Zachodni, nr 1-3, -1953 Instytut Zachodni

Tkacze śląscy śpiewali o Zwanzigerach i Dierigach: Ej wy, łajdacy, szatana nasienie, demony piekieł, wy, co zżeracie biednym ich całe mienie, bądźcie przeklęci!

Przegląd Zachodni, nr 4, 1966 Instytut Zachodni

Kostrzewski, Germanie i Słowianie na ziemiach polskich. „Prze gląd Archeologiczny” t. VII, 1946, s. 66 n. 53 W. B. N i k i t i n a, Pamiatniki pomorskoj kultury ...

Przegląd Zachodni, nr 1-3, 1953 Instytut Zachodni

w wizytacjach parafii z lat 1666/87, drukowanych w wydawnictwie: J. Jungnitz ... 1591, a tzw. polski kościół tworzył parafię dla ... skie w Charbrowie, w r.

Przegląd Zachodni, nr 4, 1962 M Instytut Zachodni

ciszek Buhl, Antoni Nogosek i Jakub Wilczek. Dziś Bank Rolników rozwija się pomyślnie. Liczba jego członków stale wzrasta. Podczas gdy w 1955 r. było ich ...

Przegląd Zachodni, nr 3, 1965 Instytut Zachodni

organizatorem był Hans Gaudę z Chełmna, a kierownikiem właściciel ma jątku z Błachty — Fidler; ... „Przegląd Zachodni” nr 2/1959; F. H. Gentzen, Die Legende.

Przegląd Zachodni, nr 1-2, 1951 Instytut Zachodni

Sprawę pobytu Gotów na ziemiach polskich postawił był mocno ... 0 plemionach słowiańskich, względnie prawdopodobnie słowiańskich,.

Przegląd Zachodni, nr 2, 1988 Instytut Żachodni

skim przebywali pisarze i malarze polscy, jak np. Julian Fałat i Wojciech. Kossak. ... sowo wybitni pisarze polscy, jak np. Józef Ignacy Kraszewski ...

Przegląd Zachodni, nr 4, 1963 Instytut Zachodni

f a ń s k a , Katowic, Koszalina, Olsztyna, Opola, Poznania, W rocławia, ... padku, bowiem miesiąc wcześniej Oddział wrocławski ZLP zorganizował intere.

Przegląd Zachodni, nr 9-10, 1953 Instytut Zachodni

ściwy cel kolonizacji, stwierdza jednocześnie, i słusznie, że „kolonizacja służyła. Przede wszystkim skarbowi królewskiemu i wielkiej własności" 12, ...

Przegląd Zachodni, nr 6-8, 1953 Instytut Zachodni

goszczy w stronę Łabiszyna i Barcina, tereny na wschód od linii Pszczew- ... Kle> tu powszechne jest użycie nie tyle drewna, ile kamienia.

Przegląd Zachodni, n,r 11-12, 1947 Instytut Zachodni

łudniowych po drugim rozbiorze, po- dzialka 1 :2.000.000. ... jak również j jej Naczelnika Tadeusza. Kościuszki. ... do powstania brały aktywny udział ko.

Przegląd Zachodni, nr 4, 1957 Instytut Zachodni

Kałdowo i Szymankowo, odegrały w dniach poprzedzających wybuch II wojny świa ... kolejką wąskotorową Gdańsk — Nowy Dwór — Nowy Staw — Malbork. Stacja.

Przegląd Zachodni, nr 3, 1998 Instytut Zachodni

Charakterystyczny w tej wypowiedzi jest brak określenia „czuję się Niem ... męża Polaka, który pochodzi z kresów wschodnich, jest to udane małżeństwo,.

Przegląd Zachodni, nr 4, 1987 Instytut Zachodni

przykładów-filmów w nich omówionych; jeśli zaakceptujemy proponowany podział na gatunki, szereg filmów tam pominiętych należało zanalizować. Wydaje się,.

158 Przegląd Zachodni, nr 2, 2009 Instytut Zachodni^^

terenie dawnej prochowni wojskowej Jachcice-Las19. ... szkoła, kościół, liczba mieszkańców i ich narodowość, informacje o gospodarstwach.