101pdf.pl

komunikat bibliograficzny - POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWA

12 мая 2022 г. ... Głos Elb. — Głos Elbląga. Głos koszal. — Głos Koszaliński ... Dzieje galeony elbląskiej w latach 1569—1587. ... Wadecki Zenon oprać.

Komunikat bibliograficzny - POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWA

Wanda Zieleńczyk „Dziula”, Jadwiga Ka- canowa, muzyka Wanda Zieleńczyk „Dziu la”. Żołn. poi 1971 nr 4 s. 13, ilustr. Marsz powstał w 1942 r.

komunikat bibliograficzny - POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWA

13 янв. 2022 г. ... główne kierunki filozoficzno-etyczne zajmujące ... param etru param etrów autor przedstaw ia m a ... Główne założenia planu prze.

komunikat bibliograficzny - POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWA

22 авг. 2022 г. ... DĄBEK Paweł: Z działalności Wo jewódzkiego Komitetu Obywatelskiego ... TRYPUĆKO Paweł: Gdzie przeno ... WOICKI Aleksander: Współczesne.

komunikat bibliograficzny - POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWA

HOROWICZ Michał: Czyj to głos? [„Wolna Europa”]. ... Przejście niem. floty z Brestu przez kanał La ... M.in. wojna w Korei, kryzys sueski, NATO,.

komunikat bibliograficzny - POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWA

12 мая 2022 г. ... Głos Elb. — Głos Elbląga. Głos koszal. — Głos Koszaliński ... Dzieje galeony elbląskiej w latach 1569—1587. ... Wadecki Zenon oprać.

komunikat bibliograficzny - POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWA

76. Biblioteka Narodowa — Insty tut Bibliograficzny. [CBW] ... Ä w kekÄ c h C3a D^ PiCC2eńStWa — eej- nnífr GAMBIEZ F.: Géostratégie et géo- p Iqu?, .

komunikat bibliograficzny - POLSKA BIBLIOGRAFIA WOJSKOWA

RESTON James: Czy stara karta atlantycka urodzi nową? Forum R. 9: 1973 nr ,18 s. 8. Komentarz do projektu Henry Klsslngera zmo dyfikowania NATO.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

9 нояб. 2021 г. ... ka w ćwierć wieku po bezwarunkowej ... W yw ia d n ie m ie ck i i a m eryk a ń sk i w II w o j ... KOTYS N.: Jak rodzą się asy. [lotnictwa].

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

8 нояб. 2021 г. ... Ogólne zagadnienia sił zbrojnych, pokoju i w o jn y . ... jenie i oporządzenie od wieku XI do ro ku 1960. ... Wiciński Stanisław współ.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

pagandy Głównego Zarządu Politycz ... plan pod kier. — pod kierownictwem, pod kierunkiem podgot. ... wej, poświęconej 200-leciu założenia Bi.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

ROZNER I. G.: Kozaćestvo v ... dot. działalności wojskowej Jana Karola Chod kiewicza. ... Treść: Franciszek Zubrzycki (Mały Franek.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

KURYLUK Jerzy: Skarbiec mądrości wieków. [Biblioteki], Wojsko lud ... Walki partyzanckie Jerzego Niedoszyńskiego pseudo . ... GAPIŃSKI Tadeusz: Bitwa u przy.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

19 апр. 2020 г. ... HUTTON Clayton: Ein Major mit ... Siuchniński Mateusz: Grunwald. 550 lat chwały. Oprać. ... Borkowski Jan, Roczniki Dziejów Ru.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

25 июн. 2022 г. ... Pierwsza wojna światowa 1914—1918. ... Druga wojna światowa 1939—1945 . ... ton 1966 4° brak pagin. ilustr., mapy.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

y 7850. pk.: Malarstwo i grafika powstań ... mech. Vestn. protivovozd. Oborony. 1970 nr 10 s. 40—42, ilustr. ... Generalny Dziekanat Woj ska Polskiego.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

sko-dywersyjna, której celem była likwidacja. Kwatery ... SATORA Kazimierz: Opowieści ... kim. Gaz. pom. 1966 nr 30. W a lk i 4 D P 1945 r .

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

Prawo wojskowe, wojenne i międzynarodowe. ... Państwo i Prawo —. Part. polit. Rab. — Partijno politićeskaja ... Korpusa novj od aprila do jula 1944 go-.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

Dzieje powszechne wywiadu w II wojnie światowej . Rozpoznanie ... „JAK rozpętałem II wojnę świa ... obsada personalna dywizji, wykazy poległych. 1 rannych.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

REDLIN-FLURI Rheinhold: Ku- rassier-Regiment Graf Gessler (Rheini- ... PILECKI Szymon, Domański Je rzy: Samoloty bojowe. ... REDLIN Karl: Schweizer Gardę.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

Udział Polaków w wojnie domowej w Hiszpanii 1936—1939 . ... cesie dydaktycznym w Wyższej Szkole Mary ... gres Musee Saint-Didier 4° 9. E. [Etien-.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

28 сент. 2021 г. ... Not. płockie — Notatki Płockie ... elektroniczne, programowanie, elektronicz ... 5 — K om unikat Bibliograficzny Nr. 4. — g5 ___ ...

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

11 нояб. 2021 г. ... DRZEWIECKI Jan: O wojnie ra- kietowo-nuklearnej. Kult. 1964 nr 21 s. ... KILMARX Robert A.: A His ... ting John Robert: A military history.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

Chevy Chase. 1957 Operationis Reseach Office, Johns ... DOWNES Donald [Chase]: The scarlet thread. ... STRZELECKI W.: Żony, szkoła i mężowie. Żołn. Woln.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

WACHTEL Jakub: Refleksje o psy chologii wojskowej. Biul. ... ROSKOSZ Stanisław oprać.: Z Bry ... TRACZ Witold: Kurs wyszkolenia spadochronowego. (Wyd. 1).

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

Elektronika. Przeliczniki, maszyny elektronowe ... Akcje bojowe rejonu V AK (Piaseczno —. Lasy Kabackie). ... Służba samochodowa zob. też: Służba zdrowia.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

W y c h o w a n i e ż o ł n i e r z y , [szereg, podofic. ... jot. — fotografia, fotografował franc. — francuski ... Wrocław 1961 Zakład Naród. im. Osso.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

Czy istnieje inna rozsądna alternatywa. Prawo i Zycie R. 5: 1960 nr 18 s. ... BELA0NDE Victor Andres: Boli- ... SMILEY D. De C.: Muscat and. Oman. Journ.

KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY - Wojskowa Biblioteka Cyfrowa

bois do „Maczugi” [wzgórza Mont Or- mel]. Zołn. poi. 1968 nr 13 s. 16, ilustr. O walkach 1 Dyw. ... boreczna. W 25 rocznicę walk BCh. Apel.