101pdf.pl

DZIENNIK URZĘDOWY

Wystawionego 22 VI 1922 r. przez Państwowe Gimnazjum Mate ... go dla gimnazjum ogólnokształcącego w wymienionym liceum ... wej Nr 2 w Trzebiatowie, pow.

DZIENNIK URZĘDOWY

Żukowska - Marzec ... Jolanta Lipian. 8-18. 8-13. 29. APTEKA mgr farm. Renata Klenk ul. Biłgorajska 13/3 ... Jolanta Ważna. Obsza 35b. 23-413Obsza. 84689105.

Nr 108 - DZIENNIK URZĘDOWY

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury -(. LDK) ... gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński - 31, 1584 ha. 1.2 Budynki,.

Nr 150 - DZIENNIK URZĘDOWY

19 сент. 2008 г. ... nasza naleŜy do: ... UKS "Perły Olsztynek Warmia. Mazury". 2 000. 6 000 Stow. ... „Wrecking Havok” (Biskupiec), „Ananakofana” (Nowe Miasto.

DZIENNIK URZĘDOWY

16 нояб. 2017 г. ... w związku z uchwałą nr LII/262/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 kwietnia ... Karczyce, Jarząbkowice oraz Chmielów, zwany dalej planem,.

DZIENNIK URZĘDOWY

VIII liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 1966/ ... ności założeń reformy szkolnictwa, lecz umożliwią wprowa dzenie dalszych korzystnych zmian w ...

DZIENNIK URZĘDOWY

11 апр. 2022 г. ... Ustala się tymczasowy regulamin organizacyjny Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego ... i musztry w Policji oraz etykiety urzędniczej;.

DZIENNIK URZĘDOWY

24 янв. 2014 г. ... 2) organizację i tryb działania rad i zespołów, jako organów ... 8) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej (DEK);.

Nr 117 - DZIENNIK URZĘDOWY

30 июн. 2006 г. ... UCHWAŁA Nr XXIII/151/05. Rady Gminy Milejewo z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami ...

DZIENNIK URZEDOWY

25 февр. 1994 г. ... 3) jednostki pochodne SI, wyrazone za pomoca iloczynów lub ilorazów jednostek ... sekunde. 4. Predkosc radian rad/s. 1 rad/s = 1rad: (1 s).

DZIENNIK URZĘDOWY

2210 – Nr XLVI/452/06 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września ... US - teren usług sportu i rekreacji (zaplecze gastronomiczno-sanitarne terenów.

DZIENNIK URZĘDOWY

14 авг. 2019 г. ... Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w ... Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

DZIENNIK URZĘDOWY

30 мая 1977 г. ... kaletnik. 2-1.05. Z-N/P-101. MOiSW. PR2-41415-30/67. 22.05.1967 r. składacz ręczny. 2-2.01. Z-P-104. MOiSW. PR2-41415-39/67. 24.05.1967 r.

DZIENNIK URZĘDOWY

Pogodała, zam. w Chorzowie-Bato- ... Kowalkowska Sabina, zam. w Darłowie — o odtwo rzenie świadectwa wystawionego 10 VI 1939 r. przez 7-kla.

DZIENNIK URZĘDOWY

1 июл. 2022 г. ... zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatu żagańskiego i nowosolskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY

1) ARITI-POLASTRI KATARZYNA ... 1) CICHECKA JOANNA KATARZYNA. 2) GOŚLIŃSKI JERZY. 3) WIRKIJOWSKI KAZIMIERZ ... 1) JEMIELITY STEFANIA. 2) TKACZUK JAN.

DZIENNIK URZĘDOWY

stępującego w planach nauczania wszystkich ZSŻ i SPR. Program ten będzie przekazany oddzielnie. ... Racibórz i zawierającego stwierdzenie, że Barszcz Jó.

dziennik urzędowy

29 мар. 2017 г. ... Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świebodzińskiego. § 3. Tracą moc: 1) Uchwała Nr XXXII/235/2013 Rady Powiatu ...

DZIENNIK URZĘDOWY

6 февр. 2017 г. ... lądowy lotniczy morski. 1. Amfetamina. 2. Ziele konopi innych ... funkcjonariuszami Straży Granicznej, ... oddział prewencji Policji,.

DZIENNIK URZĘDOWY

11 мар. 2015 г. ... Przyjąć Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ustroń na lata ... W dworach zbudowanych w Ustroniu Hermanicach, Nierodzimiu i w folwarku.

Nr 119 - DZIENNIK URZĘDOWY

1496 - Nr 41C/05 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Miastem Ostróda zawarte w dniu 2 ... Kredyt Bank S.A. II O/Olsztyn Nr 33 1500 1562 1215 6001.

Nr 179 - DZIENNIK URZĘDOWY

Elgnówko, przed miejscowością Gaj wkracza na szosę Olsztynek - Wigwałd i wzdłuŜ niej dochodzi do Wigwałdu; z Wigwałdu biegnie drogą na północny-zachód przez ...

dziennik urzędowy

17 мая 2021 г. ... Otmuchów, Nysa, Głuchołazy, Pakosławice, Kamiennik, Strzeleczki,. Krapkowice, Gogolin. 2.Obserwacja dotychczasowych stanowisk – 2 miesiące.

DZIENNIK URZĘDOWY

Stefan Rozmarynowski — ul. Mostowa 16 m. 36. Zgub. ks. wojsk, „demob" i „mob.“ wyd. przez P. K. U. Łódź—miasto. lub skradziona paszporty i dokumenty:.

Nr 116 - DZIENNIK URZĘDOWY

28 июл. 2008 г. ... 3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości -. 1.757.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a. 4. Pozostałe ...

DZIENNIK URZĘDOWY

21 окт. 2014 г. ... 3, ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) ...

DZIENNIK URZĘDOWY

19 апр. 2017 г. ... Dziewiarz. 78. 731803. Koronkarka. 79. 731808. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych*. 80. 731809. Tkacz. 81. 731905. Metaloplastyk.

Nr 102 - DZIENNIK URZĘDOWY

Społecznej, 13-113 Janowo.” § 4. Ilekroć w statucie jest mowa o: 1) Radzie Gminy - naleŜy przez to rozumieć Radę. Gminy Janowo;.

dziennik urzędowy

Nr 18. TREŒĆ: Poz.: 249. DECYZJE PREZESA WY¯SZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: ... Rybnik,. — dr in¿. Marek Szarafiński. Kompania Węglowa S.A.,. — dr in¿.