101pdf.pl

Mieszkańcy parafii Pręgowo w drugiej połowie XVII wieku

Patrini Michael Bumut Virgo Anna", M647, [68], str. 14, ten zapis ... Bartholomaeus Patris Laurentẏ et Matris Anna, ... 6 Octobris Copulavi Joannem Wolarz .

Mieszkańcy parafii Pręgowo w drugiej połowie XVII wieku

Patrini Michael Bumut Virgo Anna", M647, [68], str. 14, ten zapis ... Bartholomaeus Patris Laurentẏ et Matris Anna, ... 6 Octobris Copulavi Joannem Wolarz .

Mieszkańcy parafii Pręgowo w drugiej połowie XVII wieku

Jadwiga Miłoszowna[6063.] ... Jadwiga. Zielinska[24421.] 777.. Ewa. Zielinska[25803.] ... Wilk. 1692 1714 23 Jodłowno. Marszewo. 95. 793. 7 Katarzyna.

Mieszkańcy parafii Pręgowo w drugiej połowie XVII wieku

osób z parafii Pręgowo w drugiej połowie XVII wieku. Wykaz cytowanej literatury. Wstęp. Rozdział 1. Baza źródłowa. Rozdział 2. Nazwy miejscowości.

Tkaniny zabytkowe w drugiej połowie XVII wieku

5 Takie przykłady podaje Taszycka w opracowaniu tkanin z 1. połowy XVII w., ... materii farbowanych najwcześniej w końcu XIX w. barwnikami syntetycznymi na ...

Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku

nullus respectus", jak pisał Łukasz Miaskowski do Aleksandra Koniecpolskie go, chorążego koronnego7. ... Ogiński Grzegorz 116. Ogiński Marcjan 62.

Obraz Rosji w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku

szlachty polskiej o Rosji i Rosjanach w drugiej połowie XVII wieku. ... Jednakże, w tamtych miastach nie brał w nim udziału cesarz, ale inny przedstawiciel ...

Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na ...

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6795-8553. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,. Wydział Humanistyczny.

Spory i konflikty szlachty malborskiej w drugiej połowie XVII wieku

Kasztelanię elbląską, drugi senatorski urząd województwa malborskiego, ... obrad sejmików wojewódzkich, w: Z dziejów Sztumu i okolic, Sztum 1997, s. 43.

Stosunki polityczne polsko-austriackie w drugiej połowie XVII wieku

Abdykacja Jana Kazimierza ( 1668) i początek walki elekcyjnej uczy niły sprawę polską ponownie przedmiotem zainteresowania Austrii, któ.

Życie Starej Warszawy w drugiej połowie XVII wieku - BazHum MuzHP

możności zwalczenia tak potężnych współzawodników, starali się sami o ta ... jakieś ogonki, marmurki, noski - rysie, perskie i szwedzkie, popielice, lisy,.

zarządcy parafii diecezji poznańskiej w pierwszej połowie xvii wieku ...

fii nie ma wzmianki o nierezydujących proboszczach, a parafia powie- ... Pyzdry. 3. Nietrzanowo, Szama- j rzewo, Targowa Górka.

Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej połowie XVII i ...

mapa nie obejmuje Inflant, dla których niecelowym było przedstawienie kartograficzne targowisk ... Wieś Zadzim otrzymały uprawnienia targów i jarmarków.

O ANTOLOGIZOWANIU W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU (NA ...

Streszczenie. Artykuł ukazuje sytuację antologii na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. Autor- ka analizuje ówczesne rozumienie roli antologisty i ...

Rzeczpospolita w drugiej połowie XVI wieku

Przyporządkuj opisanym szkołom wyższym litery z mapy określające ich położenie. 1 – Uniwersytet polski założony w 1374 r. przez Kazimierza Wielkiego na wzór ...

Umiejętność pisania w Małopolsce w drugiej połowie XVI wieku

które protokoły grodzkie krakowskie, lubelskie i grabowieckie z pierw ... Za członków p o s p ó l s t w a uznałem ludzi z tytułami honestus.

Zabawy dzieci ziemiańskich w drugiej połowie XIX wieku i na ...

Na rodzaje, przebieg i organizację zabaw dziecięcych wpływ miało wiele czynników. ... W ciepłe wiosenne, letnie czy jesienne dni, kiedy.

Preludium chorałowe na organy w drugiej połowie XIX wieku na ...

W jego twórczości znajdziemy również utwory z towarzyszeniem organów: ... na jednym motywie lub frazie początkowej zaczerpniętej z melodii chorałowej.

Preludium chorałowe na organy w drugiej połowie XIX wieku na ...

tabela 3). Oznaczenia charakteru i tempa są dużo bardziej zróżnicowane. Kompozy tor odchodzi od tradycyjnych włoskich oznaczeń (np. Allegro, Adagio, Maes.

Już w drugiej połowie XIX wieku Turawa posiadała szkołę

„O błękitną wstęgę Jezior Turawskich” pamięci Joachima. Halupczoka. ... lepiej poznać i jednocześnie lepiej ćwiczyć języki obce.

w drugiej połowie xviii wieku – – konstytucja 3 maja

ograniczony zakres władzy królewskiej,. ○ zrywane sejmy, ... Wprowadzenie trójpodziału władzy. ○ Władza ustawodawcza ... Twórcy Konstytucji 3 maja.

Nekropolie Radomia w drugiej połowie XVIII wieku

Cmentarz parafii Starego i Nowego Radomia na Piotrówce. ... cji o liczbie pochowanych tam osób, a także na ustalenie okresu zamknięcia ... Znane są jednak.

PRUSY KRÓLEWSKIE W DRUGIEJ POŁOWIE XVI WIEKU.indd

Golub m., Kurkocin, Lipnica, Łobdowo, Ostrowite, Pluskowęsy, ... W wypadku, gdy kilka nazw obocznych dla jednej miejscowości występowało z taką samą.

Noyau krakowskiej twierdzy w drugiej połowie XIX wieku

Ustawiono ławy fundamentowe redit, wykonano ... Ławy działowe sypano tylko w załamaniach wałów oraz na skrzydłowych pozycjach ... szkód drutowych.

Polskie słownictwo medyczne w drugiej połowie XIX wieku oraz na ...

M.J. Mossakowski, Przedmowa, w: Wielki słownik medyczny, Warszawa 1996. ... haseł łacińskich, niemieckich, fran cus kich i angielskich, ułożonych w jedną ...

Jarmarki w handlu polskim w drugiej połowie XVIII wieku

Jednocześnie obserwować można zjawisko „regionizacji” jarmarków, które coraz wyraź niej służą obsłudze produkcji regionu, tak przemysłowej jak rolniczej. Sądząc ...

komentarz atlas Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku.indd

40 M. Przybyłko, Urząd dziekana w rozwoju historycznym, „Prawo Kanoniczne”, t. 5, 1962, z. 1–2, s. ... J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012,.

komentarz atlas Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku.indd

ten jest szóstym z kolei, a prace nad ostatnimi dwoma (nr 6 – Kujawy, ... wobec parafii w Złotnikach i nie opisano jej jako osobnego okręgu parafialnego120.

komentarz atlas Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku.indd

diecezji krakowskiej, należący do biskupów kujawskich w połowie XV w. ... wobec parafii w Złotnikach i nie opisano jej jako osobnego okręgu parafialnego120.