101pdf.pl

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2017, R. 65, Nr 4, s. 447-459

Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie, Gniezno 2005; ... Wybiartowo, Stroniany, Siedlec, Grotkowice, ze wszystkimi przynależnościami.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65 (2), 2017, pp. 197-208

no gram władcy — wiązanych liter AR w kolorze niebieskim został namalowany na ... Filiżanka do kawy z wykopalisk archeologicznych pod Pałacem Saskim,.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2017, R. 65, Nr 4, s. 447-459

Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie, Gniezno 2005; ... Wybiartowo, Stroniany, Siedlec, Grotkowice, ze wszystkimi przynależnościami.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65 z. 1 (2017), pp. 55-78

Jerzy Nechay nazywał go „istotnym pionierem żelbetu na terenie Warszawy”43. ... 68 J. Gieroba, S. Karaś, E. Przesmycka, Po remoncie zabytkowego mostu w ...

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65 (3), 2017, Nowożytne ...

lezisk z ziem polskich oraz poznania wytwórczości szklarskiej w badanym okresie. ... Huta Anglia (część wsi Łucznica, pow. garwoliński), Huta Błędowska.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65 (3), 2017, Kołty jako ...

opublikowany został przez J. Pasternaka, który pisał o bizantyjskim ... Andrzeja Szeptyckiego oraz w British Museum w Londynie i Muzeum Dumbarton Oaks.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

Redaktor — Elżbieta Mazur (IAE PAN). Zastępcy Redaktora — Magdalena Bis (IAE PAN), Martyna Milewska (IA UW). Sekretarze Redakcji — Jakub Kosiorek (IAE PAN), ...

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

E l ż b i e t a M a z u r, Warszawa przełomu XIX i XX wieku we wspomnieniach ... of a bottle with imprinted signs which can be considered alchemic symbols.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

Zastępcy Redaktora — Magdalena Bis (IAE PAN), Martyna Milewska (IA UW). Sekretarze Redakcji — Jakub Kosiorek (IAE PAN), Ludmiła Paderewska (IAE PAN).

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

Jerzy Urwanowicz (IH i NP Uniwersytet w Białymstoku) ... filantropijnych zbiorowo, jednak w miarę upływu stulecia szukano nowych rozwiązań; jednym.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

Aleksandra Ratyńskiego (1847–1911), administratora parafii Lubień, w diecezji kujawsko-kaliskiej10. Źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

kirkut we Wrocławiu, Świdnicy, Legnicy, Nysie oraz przypuszczalnie w Brzegu. Zidentyfiko- ... Z. Kaczmarczyk, A. Wędzki, Zielona Góra 1970, s. 167.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna: Zarys problematyki, Warszawa 2014, s. 29–35. ... Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

Jan Klápště (Univerzita Karlova w Pradze), Andrzej Klonder (IAE PAN), ... Po Leszczyńskich od roku 1737 właścicielami jurydyki Leszno byli.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Lublin, będący ośrodkiem władzy państwo- ... Uroczystość poświęcenia obrazu…, „Głos Lubelski”, nr 33.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ... Podejmowano je wówczas nie tylko z inicjatywy samych Krzyżaków, ale również mieszczan.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

Cegła była niemniej ważnym materiałem budowlanym, szczególnie w miastach, których ... „I z tegoć niedbalstwa pochodzi, że tak rzadkie mury w Polszcze, ...

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

połowy XV–XVI w. z badań archeologicznych na Starym Mieście w Stargardzie 381 ... Zmarłych składano do grobów w pozycji wyprostowanej, na plecach, ...

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

Rafał Wiktor Kowalczyk, Gospodarczy awans Częstochowy i sosnowiecko- ... Gospodarka Królestwa Polskiego, jako części Cesarstwa Rosyjskiego, była uzależniona.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

w kierunku Złotoryi, to jest przy przeprawie przez Bóbr, a dopiero w końcu XIII w. ... majątkowy jubilera Jacoba Benedicta Hademascha (z 21 kwietnia 1777).

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

family, such as for example weaving, spinning or beer brewing (in the face of the ... mieściły się sale przeznaczone do ping-ponga oraz prysznice, na pię-.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

Państwowe, Książnica Kopernikańska. Eksponowane zabytki pochodziły ze zbiorów wspo- ... Trwałym śladem tego ambitnego przedsięwzięcia jest omawiany katalog.

KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

2020. Doslědžennâ Višgoroda u 1936 r., „Arheologěâ ě davnâ ěstorěâ. Ukraďni”, z. 1 (34), s. ... W relacji prasowej referującej zeznania oskar życielki.

warszawa - KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

(IA Uniwersytet Szczeciński), Jerzy Miziołek (IA UW), Zenon Piech (IH UJ), Jacek Pielas ... Oddano do składania w lipcu 2019 r., druk ukończono.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62 Nr 1 (2014), O ...

statowali: „Dla ścisłej wiedzy o sprawach ludzkich jadłospis uczty jest bardziej ... jedzeniu poświęcony został tylko artykuł M. Cetwińskiego, Dieta św.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 63, Nr 2 (2015 ...

Miasto średniowieczne widziane jest często jako pewien zamknięty, ... thum Schlesiens durch viel Jährigemüsame Reisen colligiret oder zusamen getragen von ...

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62 Nr 4 (2014), Splendor ...

J. Kowalczyk, Andrea Pozzo a późny barok w Polsce (cz. 1)..., s. 174, 175. Iluzjonistyczne barokowe malarstwo ścienne na obszarze Rzeczypospolitej pierwszy ...

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 67 (2), 2019, Ze studiów nad ...

nadbudowane piętro i przykryto ją ponownie dwuspadowym dachem z dachówki. Zmiany te ... 93 Altana — niewielka budowla ogrodowa, zazwyczaj ozdobna w formie, ...

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 67 (1), 2019, Restauracja ...

dwigi w Siekierkach Wielkich koło Poznania (wybudowany w 1762 r. przez ... w źródle — w Baranowie koło Kępna nie odbudowano wieży kościoła pw. śś.