101pdf.pl

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i ...

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wizerunku mojego lub mojego dziecka, w szczególności na stronie internetowej ...

Załącznik-nr-5-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych ...

właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu. Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ...

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i ...

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wizerunku mojego lub mojego dziecka, w szczególności na stronie internetowej ...

Załącznik nr 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: ... Wyrażam zgodę na wystawę pracy plastycznej – w sali rytmicznej Przedszkola nr 84.

Załącznik nr 1 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ... 8) Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie ...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30 w Łowiczu, moich danych ...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

udzielam Gminie Chorzele – Administratorowi Danych Osobowych, ... informacyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku, w szczególności w celu zamieszczenia ...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu jako Administrator danych osobowych ... internetowych OIPiP i portalach społecznościowych związanych z ...

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ...

I ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU ... 1 lit. a, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich*)/mojego dziecka.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ... 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - BIP

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zawartym zleceniem/ umową przez. Administratora - Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z ...

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Ja

(imię i nazwisko dziecka) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka ...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ... dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, ...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określane terminem RODO. • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych ...

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ...

25 мая 2018 г. ... ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ... o ochronie danych)) – dane osobowe wrażliwe są niezbędne dla realizacji Programu ...

zgoda na przetwarzanie danych osobowych - PZPS

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ. Ja niżej podpisany(a), udzielam niniejszym Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej (dalej: PZPS) oraz ...

zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI. WIZERUNKU WRAZ Z KLAUZULA INFORMACYJNĄ. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez. Rzeszowską Agencję Rozwoju.

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf - CKiS

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych ... danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor ...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - PARP

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU. WRAZ Z KLAUZULA INFORMACYJNĄ. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Rzeszowską Agencję Rozwoju ...

zgoda na przetwarzanie danych osobowych - IDcom.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - Siteor

Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, z którą DSDiK ma zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, celem przeprowadzanie postępowania.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych - psmzw.pl

30 мар. 2022 г. ... W związku z uczestnictwem w doskonaleniu zawodowym nauczycieli szkół artystycznych i placówek (Regionalne seminarium i lekcje otwarte dla ...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - WPiA UŁ

ZGODA NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU w związku z udziałem w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra, ...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - sp2.bedzin.pl

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *) na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu przez placówkę: Szkoła Podstawowa nr 2 im.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z ...

1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizowania i przeprowadzania akcji poboru krwi. Wyrażam zgodę:.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Razem Tychy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji wolontariuszy przez Tyskie Centrum Wolontariatu prowadzonego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - UKS SP11 URSUS

Ja, niżej podpisana/ny opiekun prawny członka uczestnika wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez UKS SP 11 URSUS, 02-495. WARSZAWA, UL. KENIGA ...