101pdf.pl

Projekt uchwały - Uchwała Nr - 532/2021 - Urząd Gminy Potęgowo

2. Dotację celową przekazuje się w transzach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. $4. Dotacja celowa, o której mowa w § 1, przeznaczona jest ...

Projekt uchwały - Uchwała Nr - 532/2021 - Urząd Gminy Potęgowo

2. Dotację celową przekazuje się w transzach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. $4. Dotacja celowa, o której mowa w § 1, przeznaczona jest ...

Urząd Gminy Potęgowo - Gmina Potęgowo

18 февр. 2003 г. ... 1. Tablica C-16/13a - szt. 1. Oznakowanie skrzyżowania z droga krajowa nr 6 wg Tom 8A. DIOGENES STUDIO sp. z o.0.

Projekt uchwały opracował - Urząd Gminy Sadowne

25 мар. 2021 г. ... Łochów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ... Gminą Łochów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130.

Uchwała Nr XXXV/258/2017 - Rady Gminy Potęgowo

Powiatu Słupskiego na wykonanie w/w inwestycji na terenie Gminy Potęgowo. ... Zakup i montaż sprzętu FITNES. Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw.

Untitled - Urząd Gminy Potęgowo

gdzie przebywają koty wolno żyjące objęte ich opieką. ... i ochrony środowiska referatu w terminie od 1 listopada do 28 lutego do.

Untitled - Urząd Gminy Potęgowo

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego ... mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Harley-Davidson ...

Untitled - Urząd Gminy Potęgowo

Koordynator ze strony Gminy Dębnica Kaszubska - Marta Łomża - Duszny ... Zadaniem Zespołu projektowego jest realizacja Projektu, o którym mowa w § 2.

Untitled - Urząd Gminy Potęgowo

2 апр. 2015 г. ... Ul. Kossaka 91-95, 84-300. Lębork. ELWOZ Sp. z 0.0. Szklana 44, 83-334 Miechucino. O/Sierakowice. Ul. Słupska 2, 83-340. Sierakowice.

Untitled - Urząd Gminy Potęgowo

w sprawie udzielenia Gminie Ustrzyki Dolne pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym ...

Untitled - Urząd Gminy Potęgowo

1.03.2018r. A-Dayan. W załączeniu przesyłam uchwałę Nr VI/51/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia. 27.02.

Untitled - Urząd Gminy Potęgowo

urodzony(a) 25.03.1958 r. w Pasłęk Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie - dyrektor... I. Zasoby pieniężne: środki pieniężne zgromadzone w walucie ...

Untitled - Urząd Gminy Potęgowo

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki. IV. Przychody netto ze sprzedaży ... A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej.

Untitled - Urząd Gminy Potęgowo

Czekaj Dominik. Dalecki Marian. Dalecki Sławomir ... Maksymowski Dominik. Malek Jarosław. Malek Sławomir ... Olszewski Tomasz. Orzechowski Wiesław.

ZP.271.12.2015 - Zamawiający - Urząd Gminy Potęgowo

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część ... Zamawiającego, a nie termin nadania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia.

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Urząd Gminy Potęgowo

Żródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/. Przedsięwzięcie polegać będzie na przeprowadzeniu termomodernizacji: modernizacji wentylacji, modernizacji ...

z dnia 2 marca 2022r. - Urząd Gminy Potęgowo

24 февр. 2022 г. ... konkursy muzyczne, konkursy wokalne, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, rożnego rodzaju warsztaty, pokazy, szkolenia, kursy, ...

Opis techniczny 1 węzeł Kotłownia + IE.DOC - Urząd Gminy Potęgowo

Instalacje technologii węzła z automatyką oraz elektryczne ... odbioru i przesyłu ciepła ze źródeł odnawialnych (biogazownia) wykonany przez Technikę.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody - Urząd Gminy Potęgowo

1) drzewo gatunku Choina kanadyjska (Tsuga canadensis) o obwodzie pnia 220 ... o środowisko naturalne - by jego wartości zachowywać dla przyszłych pokoleń.

Protokół głosowania z dnia 18-12-2020 - Urząd Gminy Potęgowo

18 дек. 2020 г. ... NAZWISKO I IMIĘ. GŁOS. 1. Bazowski Andrzej ... Zientarski Waldemar. ZA. 15. Żurawski Teodor. NIEOBECNY ... Żurawski Teodor. NIEOBECNY ...

uchwała nr 445/xl/2021 - Urząd Gminy Lesznowola

5) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy ... w szczególności za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się: zieleni ...

uchwała nr xxx/273/2021 - BIP - Urząd Gminy Walim

Czynności związane z przygotowaniem planu do publikacji oraz wykonanie kopii planu. Sporządzała: Marta Śliwińska-projektant planu. ––––––––––––– ...

uchwała nr xxxi.333.2021 - Urząd Gminy Brwinów - BIP

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otrębusach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otrębusach przejmuje w ...

uchwała nr xxxvii/___/2021 - Urząd Gminy Gniezno

20 мая 2021 г. ... w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Oborze ... pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

uchwała nr xxxix/281/2021 - Urząd Gminy Gierałtowice

25 авг. 2021 г. ... ... należy przez to rozumieć baseny, altany, sauny, cieplarnie (ogrody ... takich jak: blacha falista i trapezowa, płyty poliwęglanu.

Projekt uchwały Uchwała nr……………………………… Rady ...

Wzór nr2 - Oświadczenie o czasie pobytu dziecka (tj. kandydata) w przedszkolu …………………………………….. (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego).

Projekt uchwały SWM - Uchwała antysmogowa Miasto Myslenice

w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Myślenice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na podstawie art.

- projekt uchwały nr - Urząd Miasta Wojkowice

Na górnym końcu drzewca osadzona jest głowica, na dolnym stopka wykonana z metalu. d) Wzór Sztandaru Miasta Wojkowice, jego drzewca i głowicy umieszczony jest ...

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY REWAL

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;. 2) intensywność zabudowy: a) minimalna – 0,0, b) maksymalna – 0,9;. 3) powierzchnia zabudowy – ...