101pdf.pl

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

19 июн. 2020 г. ... W pozwie wniesionym w dniu 26 lipca 2018 roku w elektronicznym postepowaniu upominawczym, (...) spółka z.

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

S.A., jako podmiot zobowiązany z tytułu umowy ubezpieczenia OC pojazdów ... powstała z dniem wykonania zlecenia (naprawy pojazdu), co nastąpiło w dniu 30 ...

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

3 мар. 2017 г. ... (1) często wszczyna awantury i kłótnie domowe, obraża pozwaną słowami powszechnie uważanymi za obraźliwe, każe jej wynosić się z domu.

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

12 июл. 2019 г. ... roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z dnia 8 września 2016 roku, ...

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

W toku procesu stanowiska stron nie uległy zmianie. ... był to hotel inny niż objęty rezerwacją, położony w rejonie ruchliwej drogi i lądowiska dla ...

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

4 апр. 2016 г. ... w Ł. i zgłoszenia szkody przez najemcę, szkoda była realizowana z polisy OC, ... od woli Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono.

D - WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

K. przyjechał na pogrzeb ojca. Zamieszkiwali wówczas z matką w lokalu ... decyzji dotyczącej ustalenia ich wstąpienia w stosunek najmu po J. P. (2) vel D..

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

11 авг. 2020 г. ... Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. w sprawie o sygnaturze akt (...) nakazał pozwanemu, aby zapłacił na rzecz.

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nieszczęśliwy wypadek, w myśl ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P PLUS, to niezależne od woli i ...

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

84 § 1 k.p.c. o przypozwanie R. G. i G. G.. (odpowiedź na pozew k. 26-35). W dniu 8 lutego 2017 roku z interwencją uboczną po stronie pozwanego wystąpił ...

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

Wskazał, iż W. K. nie informowała go o opuszczeniu lokalu, faktu tego nie zgłaszała ... Mieszkaniowej W.-S. w Ł., umowę najmu lokalu mieszkalnego numer (.

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

10 дек. 2019 г. ... 1 i 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia podmiotu wykreślonego z Krajowego ...

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

84 k.p.c., pozwany wniósł o przypozwanie Starostwa Powiatowego w Ł. Powiatu (...) Wschodniego oraz (. ... (interwencja uboczna po stronie pozwanej k.

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

Decyzją z dnia 6 listopada 2019 roku ubezpieczyciel uznał ... do dnia oględzin, 6 dni technologicznej naprawy, 2 dni wolne od pracy, 1 dzień organizacyjny.

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

805 § 2 k.c.). Zgodnie z przepisem art. 812 § 1 i 2 k.c., przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń obowiązany jest doręczyć.

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 roku w Łodzi ... źródłowe ustalił średnie ceny usług remontowych, a także, dlaczego stawki przedstawiane przez powoda ...

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

„chowania zwierzęcia”, którym posługuje się przepis art. 431 kc oznacza ... art. 415 kc (tak SN w wyr. z 6.6.1968 r., I CR 148/68, OSN 1969, Nr 11, poz.

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

14 нояб. 2018 г. ... szkody zalaniowe przepis art. 433 k.c. (tak m.in. Sąd Najwyższy w uchwale z 19.02.2013 r., III CZP 63/12, OSNC 2013/ ...

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

czynszowych umowa najmu została pozwanym wypowiedziana ze skutkiem na dzień ... Kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.150 j.t.), a także postanowienia samej umowy.

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

19 июн. 2020 г. ... W pozwie wniesionym w dniu 26 lipca 2018 roku w elektronicznym postepowaniu upominawczym, (...) spółka z.

WYROK UZASADNIENIE - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa

8 февр. 2017 г. ... W pozwie wniesionym w dniu 12 sierpnia 2016 roku powódka Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w. Ł. przy ulicy (.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - WYROK UZASADNIENIE

skorzysta, zarachowanie przechodzi, jak należałoby uznać co do roszczenia przedawnionego albo nieprzedawnionego, w dyspozycję wierzyciela, według reguł ...

Sąd Rejonowy dla Łodzi - WYROK UZASADNIENIE

umowy pożyczki, która nie została przez pozwaną zwrócona. ... obowiązkom małżeńskim wyartykułowanym w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, służące zaspokajaniu ...

Sąd Rejonowy dla Łodzi - WYROK UZASADNIENIE

Nadto, pozwany bank naliczył opłaty za nieautoryzowane przelewy w łącznej ... lokatę oraz wykonał dwa przelewy z rachunku emax plus na rachunek ekonto.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - WYROK UZASADNIENIE

27 июн. 2016 г. ... 2. zasądza od Urzędu Dozoru Technicznego w W. na rzecz (. ... z dnia 12 listopada 2015 roku powód podtrzymał żądanie pozwu w całości.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - WYROK UZASADNIENIE

11 авг. 2015 г. ... Podniósł, że wyniki badań wskazujące na obecność alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu wywołane były użyciem kropli żołądkowych.

Sąd Rejonowy dla Łodzi - WYROK UZASADNIENIE

Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W., reprezentowany przez radcę prawnego, domagał się zasądzenia od ...

Sąd Rejonowy dla Łodzi - WYROK UZASADNIENIE

7 нояб. 2016 г. ... Storno czerwone należy traktować, jako zmianę podkreślonego zapisu, a zatem zastąpienie przewoźnika wskazanego pierwotnie przez powoda, ...

Sąd Rejonowy dla Łodzi - WYROK UZASADNIENIE

Podczas podróży lotniczej do H. linia lotnicza obsługująca przelot (. ... Pierwszego dnia pobytu rezydentka rosyjskiego biura podróży użyczyła powodom ...