101pdf.pl

WYMAGANIA EDUKACYJNE - slowacki.eu

Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ... uczeń podaje właściwe daty wydarzeń przedstawionych na lekcji lub ...

WYMAGANIA EDUKACYJNE - slowacki.eu

Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ... uczeń podaje właściwe daty wydarzeń przedstawionych na lekcji lub ...

WYMAGANIA EDUKACYJNE

wymienia sposoby zmniejszania lub zwiększania tarcia i opisuje znaczenie tarcia w życiu codziennym. • planuje i przeprowadza doświadczenia obrazujące ...

Wymagania edukacyjne

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ... Na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa stosowane są elementy oceniania kształtującego.

wymagania edukacyjne

wymienia rodzaje wojsk oraz służb w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; ... wskazuje sposoby zapobiegania panice podczas zagrożeń;.

wymagania edukacyjne

podaje cechy charakterystyczne muzyki epoki średniowiecza i renesansu. - potrafi wymienić pierwszych kompozytorów polskich epoki średniowiecza i renesansu.

WYMAGANIA EDUKACYJNE

wszystkich przedstawicieli płazińców. omawia budowę wewnętrzną płazińców. omawia sposoby odżywiania się płazińców. wyjaśnia, w jaki sposób u.

wymagania edukacyjne

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych ... definiuje pojęcia urządzeń, chłodniczych i cieplnych, obróbki wstępnej brudnej i czystej,.

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Różnorodność prokariontów, protistów, grzybów i porostów ... cechy budowy protistów ... protisty. • omawia przemianę pokoleń z dominującym sporofitem na.

1. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY DO PROGRAMU NAUCZANIA „SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ”. 1. Wymagania edukacyjne. Uczeń spełnia wszystkie wymagania ...

Wymagania edukacyjne

zna zaimki dzierżawcze. • zna zasady stopniowania przymiotników i przysłówków. • zna odmianę czasownika werden w czasie krajów niemieckiego obszaru.

WYMAGANIA EDUKACYJNE

I. Aktywność na zajęciach wychowania fizycznego i pozalekcyjna oraz postawa wobec ... Czas zostaje wyłączony w momencie kiedy zawodnik.

WYMAGANIA EDUKACYJNE IV

... Christa Kajko i Kokosz. Szkoła latania ( omi s). 2. Jan Brzechwa Akademia Pana Kleksa. 3. Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe Mikołajek (wybór opowiadań).

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

wykonuje proste obliczenia procentowe. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE: 5. stosuje wzory skróconego mnożenia. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI: 6. sprawdza czy dana liczba ...

Wymagania edukacyjne z przyrody do kl. IV

Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika. 1. Przyroda i jej składniki. 1. ... działu 6. 52.,53. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Poznajemy krajobraz ...

Matematyka wymagania edukacyjne LO i T

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: a) zna definicje, twierdzenia, własności z zakresu programu nauczania danej klasy b) poprawnie stosuje wiadomości do ...

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III

zapisane drukiem i zapisane przez siebie,. 3. wyodrębnia postacie ... rozwiązuje i tworzy łamigłówki matematyczne wykorzystując różne formy aktywności,.

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE

Ocenę celującą otrzymuje uczennica, która spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ... podstawę wystawienia przez nauczyciela oceny klasyfikacyjnej.

Filozofia – wymagania edukacyjne

Uczeń: zna etymologię słowa filozofia; wymienia i charakteryzuje ... Arystotelesa - klasyczna koncepcja prawdy, entelechia, telos, eudajmonia, Absolut;.

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 1

Odróżnia głosy męskie i żeńskie. • Porównuje wysokość dwóch dźwięków; potrafi określić dźwięki wysokie (cienkie) – dźwięki.

wymagania edukacyjne - grabski.edu.pl

BHP(9)3 zanalizować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ... AU.22.1(7)3 stosować zasady magazynowania towarów,.

Wymagania edukacyjne dla klas

Język angielski i język angielski zawodowy ... rozprawkę, list formalny lub artykuł. • popełnia nieliczne błędy leksykalno-. -gramatyczne, które nie.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

o znaczeniu przeciwnym,. 5. układa wyrazy, ... 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego,.

Wymagania edukacyjne z geografii

klasa ma 1 godzinę w tygodniu, 2 razy w ciągu okresu - gdy klasa ma 2 ... 7. Sprawdzian może obejmować jeden dział, materiał zrealizowany w okresie lub.

Wymagania edukacyjne: PRZYRODA kl. IV

Celem nauczania przyrody w szkole podstawowej jest zainteresowanie światem, jego ... podstawowe zjawiska przyrodnicze, jest aktywny na lekcjach.

wymagania edukacyjne - grabski.edu.pl

JĘZYK FRANCUSKI. Niniejszy wykaz zagadnień umożliwia efektywną komunikację i obejmuje trzyletni lub czteroletni okres nauki języka francuskiego w szkole ...

J.P. Wymagania edukacyjne kl 3o - fajnaszkola.net

popełnia błędy, polecenia są wykonywane nieprecyzyjnie, uczeń nie jest pewien ... czyli zawierają drobne błędy. ... Podstawowe typy błędów językowych.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ...

i gwiazdeczki. Rysowanie gwiazd na niebie – język Logo. 2. • Potrafi uruchomić środowisko Logomocja. 3. • Pisze procedury z parametrem.

Wymagania edukacyjne z muzyki.

Aktywne działania w zakresie różnych form muzycznych: gry na instrumencie, ... -Znajomości notacji muzycznej i jej stosowania w praktyce /gra na ...