101pdf.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Uwagi ogólna. Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie. Przy wystąpieniu symptomów lub w wypadkach ...

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

Uwagi ogólna. Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie. Przy wystąpieniu symptomów lub w wypadkach ...

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

SSE Polska Sp. z o.o. 55-050 Sobótka / Rogów Sobócki / Wrocławska 58. T+48 71 390 41 22 / F+48 71 390 41 23 / [email protected]/ ... Nr CAS Nr WE.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

alkohol izopropylowy. 900. 1200. 71-23-8 alkohol propylowy. 200. 600. 8.2 Ograniczenie i nadzorowanie ekspozycji. Środki zmniejszające narażenie na ...

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Odpowiedź: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ... kontaktowych, o ile są nałożone, i przemyć oczy wodą. ... wydalanie moczu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU ...

2 апр. 2021 г. ... Akzo Nobel Car Refinishes bv ... Pełny tekst powyższych zwrotów H podano w Sekcji 16. ... Protokół montrealski (Aneksy A, B, C, E).

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU ...

U osób uczulonych mogą występować objawy astmatyczne, nawet przy kontakcie ze stężeniami znacznie poniżej NDS. Wielokrotnie.

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego

koncentrat do odtłuszczania i gruntownego czyszczenia kostki brukowej (kostka betonowa, ... Chronić preparat przed światłem słonecznym oraz ciepłem.

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego* - Mikrozid® AF ...

Mikrozid® AF Liquid. Zastosowanie: Preparat do dezynfekcji powierzchni, sprzętów i urz¹dzeń metod¹ spryskiwania. Dane dotycz¹ce : Producenta: Importera:.

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego - Chevron

4 февр. 2022 г. ... 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub ... Węglowodoru, C11-C14, n-alkany, izo-alkany, cykliczny,

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego - Chevron

10 мар. 2022 г. ... 1.4 Numer telefonu alarmowego. Plan akcji ratunkowej w przypadku ... Ochrona oczu / twarzy: Zwykle nie jest wymagana specjalna ochrona oczu.

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego - Chevron

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftalenowe oczyszczone ... Połknięcie: Ze względu na swoją niską lepkość, materiał ten może wnikać bezpośrednio do płuc w.

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Sklep Tip-Topol

Dane empiryczne dotyczące oddziaływania na człowieka. Wysokie stężenia oparów mogą drażnić oczu i oddechowe oraz działać usypiająco.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

15 окт. 2018 г. ... Nazwa handlowa: tlenek grafenu GO - (płatkowy, kilkuwarstwowy, ... zabrudzenia: zdjąć zanieczyszoną odzież, wyprać z zastosowaniem typowych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU GLITHERM ET ...

Kasztanowa 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ... Temperatura krzepnięcia/topnienia ... w temperaturze pokojowej; z dichromianem amonu, chloranem srebra, ...

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

10 июн. 2015 г. ... Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki. Producent: EmiChem P.P.. Adres: 61-007 Poznań, ul. Główna 30a. Tel.: +48 601 765 163.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

20 дек. 2010 г. ... Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu ... Podchloryn sodu / CAS: 7681-52-9.

Karta Charakterystyki Preparatu Numer: K-1,4,5,10-GD

Identyfikacja preparatu : Mydło w płynie ATTIS ( rumianek, mleko i miód, konwalia, orchidea) ... Preparat całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU ... - Chemsoft

1 июн. 2015 г. ... Srodki gasnicze. Produkt nie jest palny. ... Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Karta Charakterystyki Preparatu Numer: DIX PROFESSIONAL ...

W przypadku połknięcia kwasu fosforowego – nie wywoływać wymiotów, Natychmiast wezwać lekarza. ... Kwas fosforowy – szkodliwy dla orgajnizmów wodnych.

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Polietylen TIPOLEN

Przy spalaniu mogą powstawać substancje niebezpieczne. (np. tlenek węgla) i drażniące. ... Możliwe powstawanie tlenków węgla (CO i CO2).

Karta charakterystyki preparatu - FOBOS M-4 - Multifarb

26 нояб. 2009 г. ... LUVENA S.A ul. Romana Maya 1. 62-030 Luboń tel. (061) 8900100 fax.(061) 8900400 e-mail osoby odpowiedzialnej za sporządzenie niniejszej ...

karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu ... - Elfa.se

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ / PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO ... Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 ...

karta charakterystyki preparatu chemicznego 006128/11 - Agfa

6 июл. 2004 г. ... stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z ... o numerze CAS 000127-09-3 (octan sodu) – nie określono,.

karta charakterystyki preparatu mieszaniny spawalnicze i spo ywcze

20 июн. 2005 г. ... Messer Polska Sp. z o.o.. 41-503 Chorzów ul. Maciejkowicka 30 tel.: +32 77 26 000; fax: +32 77 26 115 e-mail: [email protected]

Karta charakterystyki

28 июн. 2004 г. ... Nazwa produktu: ... KCL 740 Dermatril (pełny kontakt), ... podstawie badan przeprowadzonych w laboratorium firmy KCL na próbkach.

KARTA CHARAKTERYSTYKI (No.20)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny Oddział Toksykologiczny ... Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, tel: (17) 8664406 , fax: (17) 8664801.

Karta charakterystyki

Dyspersja wodna na bazie: Polimer akrylowy. Składniki niebezpieczne (GHS) zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr. 1272/2008 ...

Karta charakterystyki (SDS)

Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną. 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia ... Szacunek: Nie uczula.